ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ - ΟΔΗΓΟΙ_ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΠΟΔ1
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/09/2019 - 07/10/2019


 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Πυροσβέστες-Οδηγούς για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του στον Ασπρόπυργο και  στην Ελευσίνα:

 

Απαραίτητα Προσόντα/Προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Βαρέων Οχημάτων Κατηγορίας C η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 μηνών τα τελευταία τρία (3) έτη, συναφής με το αντικείμενο Πυρασφάλειας (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΜΑΚ, Εποχικός Πυροσβέστης-Δασοπυροσβέστης, Πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, Εθελοντής Πυροσβέστης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία). Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση: α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Η προϋπηρεσία του Εθελοντή Πυροσβέστη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Βαρέων Οχημάτων Κατηγορίας CΕ

 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου).

 • Γνώση χρήσης Η/Υ (επιθυμητό πτυχίο ECDL ή αντίστοιχο).

 

Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:

 • Άριστη φυσική κατάσταση

 • Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, πειθαρχία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.

   

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα/ προϋποθέσεις καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδέχονται: α) απασχόληση σε πρόγραμμα συνεχούς εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, β) ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου & Ελευσίνας) θα θεωρηθεί συγκριτικό πλεονέκτημα.

Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση (α) Βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον όμορο Δήμο, (β) Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, (γ) Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή κινητής τηλεφωνίας και (δ) αντίγραφου φορολογικής δήλωσης. 

 

Επισημάνσεις:

 • Η κατοχή πτυχίου ΑΤΕΙ, εφόσον δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού, πλην όμως ρητά αναφέρεται ότι τυχόν τίτλοι σπουδών ΑΤΕΙ δεν παρέχουν αντίστοιχα δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.

 • Ρητά εξαιρούνται υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

   

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: http://www.helpe.gr (ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ/ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019

 

Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :

 • Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά και μόνο τη συγκεκριμένη αίτηση πρόσληψης.

 • Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).

 • Να επισυνάψουν ηλεκτρονικά και μόνο όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων, σε ψηφιακή μορφή.

 • Δεν θα γίνουν αποδεκτές αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού τρόπου που περιγράφεται ανωτέρω.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.

 

Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερόμενων, δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

 

 

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.