ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΩΝ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΕΡ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Έργων (κωδ. θέσης: ΤΕΕΡ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη:

 

Απαραίτητα Προσόντα:   

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (πρώην Α.Τ.Ε.Ι.) κατεύθυνσης Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε. ή Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Βεβαίωση αναγγελίας 3ης Ομάδας Α' Ειδικότητας για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.
 • Καλή γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο FCE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου, με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης).
 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε επίβλεψη βιομηχανικών έργων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με αντικείμενο:
  • Κατασκευή σωληνώσεων και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (για πτυχιούχους κατεύθυνσης Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε.)
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και υποσταθμούς (για πτυχιούχους κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε.)
  • Αυτοματισμού και όργανα (για πτυχιούχους κατεύθυνσης Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε.)
  • Επίβλεψη δομικών και κτιριακών έργων βιομηχανικών εγκαταστάσεων (για πτυχιούχους κατεύθυνσης Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε.)

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση: (α) βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, οι οποίες θα πιστοποιούνται μόνο με την προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (το οποίο μπορεί να εκδοθεί από το gov.gr).

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής του βασικού τίτλου.
 • Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό μελετών βιομηχανικών έργων ή έργων διυλιστηρίων.
 • Γνώση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Κανονισμών για βιομηχανικό εξοπλισμό της ειδικότητάς του.
 • Γνώση Διεθνών Κωδίκων για Διυλιστήρια (ASME, ANSI, API, DIN, ISO).
 • Εμπειρία στη χρήση AUTOCAD.
 • Εμπειρία στη χρήση των modules συντήρησης, προμηθειών και έργων του SAP.

 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office και MS Project.

 

Απαραίτητες Ικανότητες / Δεξιότητες:

 • Εργατικότητα
 • Πρωτοβουλία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

 

Οι υποψήφιοι τελούν υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο, κατά την οποία θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντα της θέσης για την οποία προσλήφθηκαν.

 

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης) θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτημα. Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον όμορο Δήμο, πρόσφατου λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας και αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.

 

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων  και Αγγλικής γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται:

 • Nα συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, αφού πρώτα κάνουν ΣΥΝΔΕΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ στο σύστημα.
 • Να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*). Ειδικότερα για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. είναι υποχρεωτική η επισύναψη της Βεβαίωσης αναγγελίας 3ης Ομάδας Α’ Ειδικότητας.
 • Να επισυνάψουν ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες υποψήφιους, σε ψηφιακή μορφή.

 

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού δε θα γίνονται αποδεκτές, ενώ όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

Θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία του υποψήφιου, δηλαδή είναι ευκρινή και περιλαμβάνουν και τις δύο όψεις του εγγράφου όπου απαιτείται.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και τις αντίστοιχες προβλέψεις των συλλογικών ρυθμίσεων της Ελληνικά Πετρέλαια, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας σε σχέση με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της θέσης.
 • H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαδικασία πρόσληψης.
 • Οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από εργαζόμενους της εταιρείας, εν μέρει ή στο σύνολό τους, στο πλαίσιο διαδικασίας εσωτερικής προκήρυξης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@helpe.gr.

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022.