ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΘΕΙΟΥ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:04/11/2022 - 18/11/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει  Χειριστές Μονάδας Στερεοποίησης και Φόρτωσης Θείου, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας.

 

 Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις :

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
 • Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ) οποιασδήποτε ειδικότητας του του τομέα  Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Αυτοματισμού ή Τεχνικών έργων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
 • ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής, ή Αυτοματισμού, ή Τεχνικών έργων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Δίπλωμα Χειριστή Γερανού Α’ ή Βεβαίωση Αναγγελίας Βοηθού χειριστή μηχανήματος έργου 1ης έως και 8ης Ειδικότητας, σύμφωνα με την Νομοθεσία, (Π.Δ 113/2012).
 • Προϋπηρεσία σε Λειτουργία/φορτώσεις μονάδας στερεού θείου και Χειρισμό/συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων – γερανών.

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση: (α) σχετικών βεβαιώσεων όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, οι οποίες θα πιστοποιούνται μόνο με την προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (το οποίο μπορεί να εκδοθεί από το gov.gr).

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου)

Ικανότητες/Δεξιότητες:

 • Εργατικότητα
 • Πειθαρχία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

 

Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 16ωρης βάρδιας (πρωί-απόγευμα) ενώ κατά τη δοκιμαστική περίοδο ενός έτους, θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντα της θέσης για την οποία προσλήφθηκαν.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου και Ελευσίνας) θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτημα. Η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον όμορο Δήμο, λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας και αντίγραφου φορολογικής δήλωσης. 

 

Επισημάνσεις:

 • Η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΑΤΕΙ), θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, καθώς διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω τίτλοι σπουδών δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και δεν θα παρέχουν αντίστοιχα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Καθώς οι θέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη οικογένεια των τεχνικών θέσεων Διύλισης όπου η απόκτηση εμπειρίας και η μετακίνηση σε πιο σύνθετους ρόλους απαιτεί εκτεταμένα χρονικά διαστήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και Αγγλικής γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται:

 • Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, αφού πρώτα κάνουν ΣΥΝΔΕΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ στο σύστημα.
 • Να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
 • Να επισυνάψουν ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες υποψήφιους, σε ψηφιακή μορφή.

 

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού δε θα γίνονται αποδεκτές, ενώ όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

Τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, μέσω των οποίων αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία του υποψήφιου, θα πρέπει να είναι ευκρινή και να περιλαμβάνουν και τις δύο όψεις του εγγράφου, όπου απαιτείται, σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται αποδεκτά.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις των συλλογικών ρυθμίσεων και τις εσωτερικές διαδικασίες της Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.Π., συμπεριλαμβανομένου και του ιατρικού ελέγχου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας του υποψηφίου από άποψη υγείας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της θέσης.
 • H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαδικασία πρόσληψης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@helleniq.gr

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022.