ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΤΣΟ-2
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:17/04/2024 - 17/05/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π. θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, επιθυμεί να προσλάβει Έμπειρους Τεχνίτες Συντήρησης Οργάνων για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:   

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
 • Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, Επαγγελματικό Λύκειο, Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο, Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Αυτοματισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
 • ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Αυτοματισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε συναφή ειδικότητα. Συναφής είναι η προϋπηρεσία σε εγκατάσταση ή συντήρηση συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και οργάνων πεδίου σε διυλιστήρια ή βαριά χημική βιομηχανία.

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση:

(α) βεβαίωσης εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και

(β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

 • Σε περίπτωση που το συνολικό διάστημα της ελάχιστης ανωτέρω προϋπηρεσίας (επτά ετών) είναι σε διυλιστήρια, θα γίνει δεκτός απολυτήριο τίτλος Τριτάξιου Γυμνασίου ή κατωτέρας Τεχνικής Σχολής κατεύθυνσης Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Αυτοματισμού.
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 • Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, οι οποίες θα πιστοποιούνται μόνο με την προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (το οποίο μπορεί να εκδοθεί από το gov.gr).

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε ηλεκτρονικά ισχύος, αυτοματισμούς, PLC.
 • Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου.
 • Γνώση Η/Υ (προσκόμιση τίτλου γνώσης π.χ. ECDL ή αντίστοιχου).
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (πτυχίο FCE ή αντίστοιχο).

Ικανότητες/Δεξιότητες:

 • Εργατικότητα
 • Πειθαρχία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν σε πρόγραμμα 24ωρης βάρδιας, εάν αυτό ζητηθεί από την Εταιρεία και για όση περίοδο αυτή αποφασίσει, ενώ κατά τη δοκιμαστική περίοδο, θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντα της θέσης για την οποία προσλήφθηκαν.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης) θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτημα. Η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον όμορο Δήμο, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας και αντίγραφου φορολογικής δήλωσης.

Επισημάνσεις:

 • Η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΑΤΕΙ), θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψηφίους, καθώς διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω τίτλοι σπουδών δε θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής και δε θα παρέχουν αντίστοιχα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Καθώς οι θέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη οικογένεια των θέσεων σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Διύλισης όπου η απόκτηση εμπειρίας και η μετακίνηση σε πιο σύνθετους ρόλους απαιτεί εκτεταμένα χρονικά διαστήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, δε μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται:

 • Nα συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, αφού πρώτα κάνουν ΣΥΝΔΕΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ στο σύστημα
 • Να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*)
 • Να επισυνάψουν ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα/προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες υποψήφιους, σε ψηφιακή μορφή

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού δε θα γίνονται αποδεκτές, ενώ όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία του υποψήφιου, δηλαδή είναι ευκρινή και περιλαμβάνουν και τις δύο όψεις του εγγράφου όπου απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι:

 • Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και τις αντίστοιχες προβλέψεις των συλλογικών ρυθμίσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Δ.Ε.Π.Π.Π., συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας σε σχέση με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της θέσης.
 • H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαδικασία πρόσληψης.

                                                                  Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@helleniq.gr.

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024