ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΧΛΔ)
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:15/03/2024 - 17/04/2024


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Χειριστές Λειτουργίας και Διακίνησης για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:   

 • Απολυτήριος Τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
 • Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, Επαγγελματικού Λυκείου, Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Αυτοματισμού ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
 • ΙΕΚ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Αυτοματισμού ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης
 • Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, οι οποίες θα πιστοποιούνται μόνο με την προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (το οποίο να εκδοθεί από το gov.gr)

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου)
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (προσκόμιση τίτλου γνώσης π.χ. ECDL ή αντιστοίχου)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα.

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση:

(α) βεβαίωσης εργοδότη όπου αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του υποψήφιου ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια

(β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα

 

Ικανότητες/Δεξιότητες:

 • Εργατικότητα
 • Πειθαρχία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

 

Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν σε πρόγραμμα εναλλασσόμενης 24ωρης βάρδιας, ενώ κατά τη δοκιμαστική περίοδο, θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντα της θέσης για την οποία προσλήφθηκαν.

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, Ελευσίνας & Θεσσαλονίκης) θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτημα. Η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον όμορο Δήμο, πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας και αντίγραφου φορολογικής δήλωσης.

 

Επισημάνσεις:

 • Η κατοχή τίτλων σπουδών από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα (πρώην ΑΤΕΙ), θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση πρόσληψης από τους υποψήφιους, καθώς διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω τίτλοι σπουδών δεν θα ληφθούν υπόψιν κατά τη διαδικασία επιλογής και δεν θα παρέχουν αντίστοιχα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθόσον οι θέσεις εργασίας αφορούν υποψηφίους Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Καθώς οι θέσεις εντάσσονται στην ευρύτερη οικογένεια των τεχνικών θέσεων Διύλισης όπου η απόκτηση εμπειρίας και η μετακίνηση σε πιο σύνθετους ρόλους απαιτεί εκτεταμένα χρονικά διαστήματα εκπαίδευσης και απασχόλησης, οι υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

 

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και Αγγλικής γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται:

 • Nα συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, αφού πρώτα κάνουν ΣΥΝΔΕΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ στο σύστημα
 • Να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*)
 • Να επισυνάψουν ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες υποψήφιους, σε ψηφιακή μορφή

 

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού δε θα γίνονται αποδεκτές, ενώ όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία του υποψηφίου, δηλαδή είναι ευκρινή και περιλαμβάνουν και τις δύο όψεις του εγγράφου όπου απαιτείται.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και τις αντίστοιχες προβλέψεις των συλλογικών ρυθμίσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΔΕΠΠΠ, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας σε σχέση με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της θέσης.
 • H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαδικασία πρόσληψης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@helleniq.gr.

 

                   Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Tετάρτη 17 Απριλίου 2024