ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΥΑΠ - ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΕΔΥ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:20/05/2022 - 20/06/2022


Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Διύλιση, Εφοδιασμός και Πωλήσεις Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει Τεχνολόγους Διακίνησης και Τεχνολόγους Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος (κωδ. θέσης: ΤΕΔΥ) για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη:

 

Απαραίτητα Προσόντα:   

 • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Τεχνολογικού Τομέα (πρώην Α.Τ.Ε.Ι.) κατεύθυνσης Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 • Καλή γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο FCE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου, με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης).
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης, οι οποίες θα πιστοποιούνται μόνο με την προσκόμιση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (το οποίο μπορεί να εκδοθεί από το gov.gr).

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής του βασικού τίτλου σπουδών.
 • Επαγγελματική εμπειρία συναφής με τον τίτλο σπουδών σε βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 • Διεθνής πιστοποίηση στην Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας ή στην Υγιεινή και Ασφάλεια στην Πετροχημική Βιομηχανία (NEBOSH).

 

Επισημαίνεται ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ και MS Office.

 

Απαραίτητες Ικανότητες / Δεξιότητες:

 • Εργατικότητα
 • Πρωτοβουλία
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Προσαρμοστικότητα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

 

Οι υποψήφιοι τελούν υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο, κατά την οποία θα εκπαιδευτούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντα της θέσης για την οποία προσλήφθηκαν.

 

Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης) θεωρείται συγκριτικό πλεονέκτημα. Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας από τον όμορο Δήμο, πρόσφατου λογαριασμού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεπικοινωνίας και αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.

 

Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων  και Αγγλικής γλώσσας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται:

 • Nα συμπληρώσουν και να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση πρόσληψης, αφού πρώτα κάνουν ΣΥΝΔΕΣΗ / ΕΓΓΡΑΦΗ στο σύστημα.
 • Να συμπληρώσουν τα υποχρεωτικά πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).
 • Να επισυνάψουν ηλεκτρονικά και μόνο, όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα / προϋποθέσεις, καθώς και την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άρρενες υποψήφιους, σε ψηφιακή μορφή.

 

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται με άλλο τρόπο εκτός του ηλεκτρονικού δε θα γίνονται αποδεκτές, ενώ όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

 

Θα γίνονται αποδεκτά μόνο τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μέσω των οποίων αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία του υποψήφιου, δηλαδή είναι ευκρινή και περιλαμβάνουν και τις δύο όψεις του εγγράφου όπου απαιτείται.

 

Επισημαίνεται ότι:

 • Η διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες και τις αντίστοιχες προβλέψεις των συλλογικών ρυθμίσεων της Ελληνικά Πετρέλαια, συμπεριλαμβανομένου και του ελέγχου για την πιστοποίηση της καταλληλότητας σε σχέση με την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της θέσης.
 • H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των πληροφοριών και στοιχείων που υποβάλλουν οι υποψήφιοι, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στη διαδικασία πρόσληψης.
 • Οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από εργαζόμενους της εταιρείας, εν μέρει ή στο σύνολό τους, στο πλαίσιο διαδικασίας εσωτερικής προκήρυξης η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση recruitment@helpe.gr.

 

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022